Dokumenty

Stanovy ZPS, platné od 29.5.2021 - - schválené MV SR 30.6.2021

 

Smernica o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania na akciách - účinná od 1.2.2020

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov ..... účinná od 24.6.2021

Príloha č.1 k Smernici o poskytovaní peňažných odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov a o poskytovaní náhrad stravného, cestovných náhrad a zabezpečení ubytovania - účinná od 1.2.2020

 


 

Stanovy ZPS platné od 7.3.2020 - schválené MV SR 30.4.2020

Stanovy ZPS platné od 05.01.2018 - oprava v článku 37 - počet členov prezídia, schválené MV SR 28.2.2019

Stanovy ZPS platné od 05.01.2018


 

 

Rokovací poriadok Zjazdu ZPS

Registračný poriadok ZPS platný od 17.6.2021

(Registračný poriadok ZPS platný do 17.6.2021)

Info povinnosť prevádzkovateľa ZPS

 

Štatút reprezentanta platný od 15.1.2020

(Štatút reprezentanta ZPS platný od 1.1.2019 do 15.1.2020)

(Smernica štatút reprezentanta ZPS, platný do 31.12.2018)

 

Tlačivo spoluorganizátor ZPS

Ceny cestovného, vlak 1.trieda

Ceny cestovného, vlak 2.trieda

Dohoda o použití motorového vozidla - 2018

Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam ZPS

Disciplinárne konanie

 


Späť na vrch