Volebný Zjazd ZPS 29.5.2021 - oznam a dokumenty

Pozvánka na volebný Zjazd ZPS, 29.5.2021
návratka a delegačný list Zjazd ZPS 29.5.2021

 

Program: 

 Program Zjazdu ZPS 29.5.2021 (26.5.2021)


 

Kandidátna listina:

 Kandidátna listina - voľby 2021 (24.5.2021)


Dokumenty Zjazdu:

Správa o činnosti prezídia v roku 2020 a plán na rok 2021 (3.5.2020)
Správa o činnosti TV za rok 2020 a plán na rok 2021  (3.5.2020)
Správa o činnosti ŠV v roku 2020  (3.5.2020)
Plán činnosti ŠV na rok 2021  (3.5.2020)
 Výročná správa kontrolóra ZPS za rok 2020 (26.5.2021)
Ročná účtovná závierka, súvaha a výkaz ziskov a strát v roku 2020  (3.5.2020)
 
Zmluva 82/2021/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021  (3.5.2020)
Zmluva 220/2021 o podpore národného športového projektu v roku 2021 - Top tím  (3.5.2020)

dokumenty, ktoré budú predmetom schvaľovania Zjazdu:

Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2021 (3.5.2020)
Výročná správa ZPS za rok 2020 - v1 (18.5.2021)
mailom rozposlaný dokument Stanov ZPS (18.5.2021)
Rokovací poriadok ZPS - zmeny k 29.5.2021 (23.5.2021)
Zápisnica zo Zjazdu ZPS 7.3.2020, verzia 2 (26.5.2021)
otvorený list p. Matejova rozposlaný mailom 26.5.2021

 Prezídium ZPS na svojom online zasadnutí dňa 14.4.2021 (zápisnica) schválilo termín Volebného Zjazdu ZPS na deň 29.5.2021, miesto konania Hotel Galileo Žilina.

Podľa vývoja pandemickej situácie môže byť termín ešte upravený - ak nebude v danom čase povolené zhromažďovanie potrebného počtu osôb - našom prípade cca 30.

V súlade so Stanovami ZPS článok 29, bod 5) sa na volebnom Zjazde uskutočňujú voľby 

  • Prezidenta, viceprezidenta pre športovú činnosť a ostatných členov výkonného orgánu ZPS,
  • predsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti, kontrolného orgánu, ak nie sú volení členmi ZPS priamo.

 

Predsedajúcim Zjazdu 29.5.2021 bude súčasný prezident ZPS, Ing. Roman Baláž.
 
V súlade s článkom 35, bod 3) Stanov sekretariát ZPS v mene prezidenta ZPS vyzýva na písomné podanie návrhov kandidátov najneskôr 15 dní pred konaním Zjazdu, teda do 14.5.2021. Zoznam kandidátov bude zverejnený najneskôr 3 dni pred konaním volieb.
 
Rovnako v súlade so Stanovami žiadame, aby členovia ZPS, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Zjazdu prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečili voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov Zjazdu a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť Zväzu najneskôr 14 dní pred konaním zjazdu.
Oficiálnu pozvánku s delegačnými listami bude sekretariát ZPS posielať v predpísanom termíne.

Späť na vrch