Zjazd ZPS 2022 - 2.4.2022, Palcmanská Maša, Dedinky - oznam a dokumenty

Prezídium ZPS na svojom riadnom zasadnutí dňa 1.2.2022 stanovilo termín a miesto konania riadneho Zjazdu ZPS:

2.4.2022 od 12:00 hodiny

Chata Aqualand ZPS - športové a výcvikové stredisko ZPS

Palcmanská Maša 85, Dedinky

Zápisnica zo zasadnutia prezídia 1.2.2022

Predsedajúcim Zjazdu 2.4.2022 bude Mgr. Pavol Vaculčík

V súlade so Stanovami žiadame, aby členovia ZPS, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Zjazdu prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečili voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov Zjazdu a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť Zväzu najneskôr 14 dní pred konaním zjazdu.
Oficiálnu pozvánku s delegačnými listami bude sekretariát ZPS posielať v predpísanom termíne.

Program:


Dokumenty Zjazdu:

Program Zjazdu ZPS 2.4.2022

Zmluva 0028/2021/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022 (6.3.2022)

 


Dokumenty, ktoré budú predmetom schvaľovania Zjazdu:

Návrh rozpočtu čerpania príspevku uznanému športu na rok 2022 (29.3.2022)

Výročná správa o činnosti kontrolóra ZPS 2021 (25.3.2021)

Výročná správa ZPS za rok 2021 (23.3.2022)

Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022 (25.3.2021)

Plán činnosti športového výboru na rok 2022 (16.3.2022)

Správa o činnosti športového výboru za rok 2021 (16.3.2022)

Správa o činnosti za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022 TV ZPS (6.3.2022)

Ročná účtovná závierka, súvaha, poznámky a zhodnotenie základných údajov 2021 (16.3.2022)

Zoznam ZPS reprezentantov SR 2021/2022 zo dňa 3.2.2022

Zoznam členov CTM 2021/2022 zo dňa 1.2.2022

Zápisnica zo Zjazdu ZPS 29.5.2021, Žilina


Späť na vrch