Zjazd ZPS 2024 - 8.5.2024, Dobšinská Maša, Dedinky - oznam a dokumenty

Prezídium ZPS na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.3.2024 stanovilo termín a miesto konania riadneho Zjazdu ZPS:

8.5.2024 od 10:30 hodiny

Chata Aqualand ZPS - športové a výcvikové stredisko ZPS

Dobšinská Maša 85, Dedinky

 

Predsedajúcim Zjazdu 8.5.2024 bude Ing. Dušan Úradník

V súlade so Stanovami žiadame, aby členovia ZPS, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Zjazdu prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečili voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov Zjazdu a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť Zväzu najneskôr 14 dní pred konaním zjazdu.
Oficiálnu pozvánku s delegačnými listami bude sekretariát ZPS posielať v predpísanom termíne.
 

Program: 

 1. Prezentácia účastníkov
 2. Schválenie zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Schválenie programu Zjazdu ZPS
 5. Otvorenie - príhovory
 6. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS z roku
 7. Správa kontrolóra ZPS za rok 2023
 8. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2023 ŠV, TV a Prezídia, Chata Aqualand
 9. Plány činností na rok 2024: ŠV, TV a Prezídia
 10. Kurz a skúšky inštruktorov 2024
 11. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2024: návrh čerpania príspevku uznanému športu + návrhy rozpočtov TV, ŠV a prezídia + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie možnej zmeny v rozpočte v priebehu roka
 12. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2024/2025
 13. Diskusia
 14. Záver

Dokumenty Zjazdu:

Pozvánka na Zjazd ZPS 8.5.2024

Zmluva 0083/2024 o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024

 


Dokumenty, ktoré budú predmetom schvaľovania Zjazdu:

Zápisnica zo Zjazdu ZPS 13.5.2023, Dobšinská Maša, Dedinky

Správa o činnosti TV ZPS za rok 2023 a plán činnosti na rok 2024 (7.4.2024)

Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2023 a plán činnosti na rok 2024 (7.4.2024)

Správa o činnosti ŠV 2023 (28.4.2024)

Plán činnosti ŠV na rok 2024 (28.4.2024)

Výročná správa ZPS za rok 2023,v1 (28.4.2024)

ZPS - Ročná účtovná závierka, súvaha, poznámky a zhodnotenie základných údajov 2023 (28.4.2024)

ZPS-diving s.r.o. - Ročná účtovná závierka, súvaha, poznámky a zhodnotenie základných údajov 2023 (28.4.2024)

Výročná správa o činnosti kontrolóra ZPS 2023 (29.4.2023)


Späť na vrch